Today’s Groep (hierna te noemen Today’s) vraagt uw aandacht voor het volgende en vraagt u deze disclaimer aandachtig en volledig te lezen voordat u gebruik maakt van www.todaysgroep.nl (hierna te noemen: website). 

 

 1. Eigen gebruik onder voorwaarden

Door gebruik te maken van de website verklaart u akkoord te gaan met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen die gelden ten aanzien van het gebruik. Het gebruik van de website is uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik en dient uitsluitend ter informatieversterking.

 1. Taal en wijze van communicatie

Communicatie vindt in het Nederlands plaats. Mondelinge communicatie kan ook plaatsvinden in het Engels. De communicatie kan mondeling, via de telefoon, schriftelijk of op elektronische wijze plaatsvinden. Gesprekken worden in principe opgenomen en tijdelijk bewaard conform de relevante wettelijke bepalingen.

 1. Geen aanbod 

De informatie die wordt verstrekt mag op geen enkele wijze worden opgevat als financieel of ander advies, aanbod, reclame, uitnodiging of aanmoediging om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen om enige andere transactie aan te gaan.

 1. Geen persoonlijk advies 

De effecten en financiële instrumenten die worden beschreven op de website zijn niet geschikt voor iedere belegger. Today’s wijst u erop dat de informatie op de website geen rekening houdt en kan houden met de beleggingsdoelstelling, de financiële situatie of de bijzondere behoeften van individuele gebruikers.

 1. Risico’s beleggen 

Today’s wijst u er uitdrukkelijk op dat beleggen altijd gepaard gaat met risico’s. Today’s verwijst u naar de risicobijlage voor uitleg met betrekking tot eventuele risico’s. Today’s benadrukt dat de risicobijlage en alle overige informatie niet afdoende is en dat u zelf onderzoek dient te doen naar bepaalde effecten en financiële producten mocht u daarin willen beleggen. Tevens wijst Today’s u op het feit dat de informatie uitsluitend betrekking heeft op in het verleden behaalde resultaten en geen enkele garantie voor de toekomst biedt.

 1. Cliënten categorieën

Er zijn drie categorieën cliënten. Deze zijn: a. niet-professionele beleggers, professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen. Bij de net-professionele belegger kunt u denken aan natuurlijke personen, kleine vennootschappen, stichtingen, kleine en middelgrote ondernemingen, gemeentes. De categorie heeft invloed op het beschermingsniveau.  Door Today’s wordt u geïnformeerd in welke categorie u valt.

 1. Geen garantie met betrekking tot de informatie

De tarieven, meningen, nieuws, gegevens en alle andere informatie op de website zijn altijd onderhevig aan wijzigingen en veelal afkomstig van derden. Hoewel Today’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de informatie betracht garandeert Today’s niet dat de informatie volledig en/of accuraat is. Today’s sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de website.

 1. Storingen website 

Today’s wijst u nadrukkelijk op het feit dat het internet gevoelig is voor storingen, vertragingen en fouten dat de website en de gepubliceerde informatie hierdoor tijdelijk niet toegankelijk kan zijn/of foutief worden weergegeven. Today’s sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die verband houdt met de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website/of foutief weergegeven informatie.

 1. Geen totstandkoming relatie door gebruik website 

Toegang tot de website en/of het gebruik van de informatie doet geen enkele relatie tussen Today’s en u tot stand komen. Bovendien heeft Today’s geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van enige gebruikers van de website; met name zal er geen overeenkomst voor informatieverstrekking tot stand komen.

 1. Geen aansprakelijkheid voor derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden en maakt daardoor toegang mogelijk tot content die door derden geproduceerd en gepubliceerd wordt. Today’s heeft geen relatie of invloed op dergelijke websites en biedt alleen de koppelingen naar dergelijke websites aan. Het aanbieden van de hyperlink door Today’s houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van Today’s. Today’s heeft de informatie, software of producten op dergelijke websites van derden niet gecontroleerd en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruik van dergelijke websites.

 1. Geen zienswijze 

Alle meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken die op de website worden gegeven vormen niet noodzakelijkerwijs een reflectie van de zienswijze van Today’s.

 1. Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de website en de informatie behoren toe aan Today’s of haar leveranciers. Behoudens persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de informatie en/of andere delen van de website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Today’s. Het is je uitdrukkelijk niet toegestaan informatie of onderdelen van de website te openbaren in online netwerken of discussiefora.

 1. Privacyverklaring 

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijst Today’s u naar de privacyverklaring die te vinden is op de website.

 1. Vergunningen

Today’s Beheer is een handelsnaam van MIJN Effecten B.V. MIJN Effecten B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) alle benodigde vergunningen verkregen.

 1. Overige informatie

MIJN Effecten B.V.: KvK nr. (32054576), Btw nr. (802381455)
Today’s Vermogensbeheer: KvK nr. (34367307), Btw nr. (821576549B01)
Today’s Tomorrow: KvK nr. (50149032), Btw nr. (822577434B01)
Stichting For Tomorrow Funds: KvK nr. (614096690) en Btw nr. (005951859B01), Stichting For Tomorrow Funds II: KvK nr. (62702637), Stichting For Tomorrow Funds III: KvK nr. (62738003)

 1. Nederlands recht

Op dit bezoekersregelement is Nederlands recht van toepassing. Enig geschil met betrekking tot dit reglement zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.